Vandaag is het 257 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de website van Stichting Collectieve Israël Actie. Deze website is eigendom van de Stichting Collectieve Israël Actie. Door het gebruik van deze website stem je als Gebruiker in met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van de Stichting Collectieve Israël Actie (Israëlactie).

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Israëlactie is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Israëlactie . Als Gebruiker van de website, en de daar vindbare informatie, vrijwaar je Israëlactie bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van jou als Gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Israëlactie is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur en /of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Privacy en cookies
Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons Privacy-statement raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Israëlactie is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacy Statement, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Israëlactie. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Israëlactie in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Israëlactie en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Israëlactie. 

Nietigheid 
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Israëlactie aan het overblijvende gedeelte gebonden.

Diversen
Israëlactie behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden worden zo veel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg kan worden opgelost zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Vestigingsadres, registratie:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 41199183
Stichting Collectieve Israël Actie
Postbus 7858
1008 AB  Amsterdam