Vandaag is het 258 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens
Stichting Collectieve Israël Actie is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Stichting Collectieve Israël Actie beslist welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Stichting Collectieve Israël Actie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

Grondslag en doeleinden gegevensverwerking
Stichting Collectieve Israël Actie verwerkt persoonsgegevens op grond van:

  • uw (uitdrukkelijke) toestemming;
  • uitvoering en voorbereiding van een overeenkomst; of
  • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Stichting Collectieve Israël Actie om u nieuwsbrieven en relevante informatie toe te sturen, onze dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

Stichting Collectieve Israël Actie verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

1. Registreren en verwerken van donaties
Stichting Collectieve Actie Israël heeft de financiële data en gegevens (IBAN en naam) nodig van alle gevers om de donaties mogelijk te maken en uit te voeren.

2. Marketingdoeleinden
Stichting Collectieve Israël Actie maakt gebruik van diverse marketingkanalen, binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De marketingactiviteiten bestaan onder andere uit het ontwikkelen van en het communiceren over (online) fondsenwervende campagnes en het organiseren van evenementen ten behoeve van fondsenwerving voor projecten in Israël die door de Stichting Collectieve Israël Actie zijn gedefinieerd.

3. Social media sharing
Stichting Collectieve Israël Actie heeft een Facebookpagina en Instagramaccount. Alle reacties, klachten en posts gericht aan of over Stichting Collectieve Israël Actie worden vanuit ons kantoor gecontroleerd. Stichting Collectieve Israël Actie maakt in sociale-mediacampagnes in sommige gevallen gebruik van specifieke doelgroepen. Deze doelgroepen worden aangemaakt binnen het sociale mediaplatform of door middel van het uploaden van e-mailadressen en het ontdubbelen met gebruikers binnen het platform. Op deze manier kan Stichting Collectieve Israël Actie haar donateurs gericht wel of juist niet benaderen binnen een sociale-mediacampagne. Mocht u hierop geen prijs stellen, laat het ons dan weten. Ook kunt u via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren beheren.

4. Begunstiging
Stichting Collectieve Israël Actie vraagt om de contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), zodat contact kan worden opgenomen in het kader van de begunstiging.

5. Informeren over de activiteiten, behaalde resultaten en eventuele nieuwe projecten van Stichting Collectieve Israël Actie
Stichting Collectieve Israël Actie vraagt om de contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), om de donateurs op de hoogte te houden over de activiteiten, behaalde resultaten en eventuele nieuwe projecten van Stichting Collectieve Israël Actie.

Wanneer u zich heeft inschreven voor onze nieuwsbrief per e-mail of als donateur wordt u per post en/of e-mail geïnformeerd over onze projecten en behaalde resultaten. Stichting Collectieve Israël Actie maakt voor het verzenden van e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden gelezen. Wilt u minder of geen e-mailberichten over onze projecten en of behaalde resultaten meer ontvangen, dan kun u zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze e-mail via de afmeldlink onderaan elk bericht.

Ook kan Stichting Collectieve Israël Actie vragen naar aanvullende gegevens om de identiteit van de donateur te kunnen verifiëren, in het geval van een inzageverzoek of verzoek tot verwijdering, maar uiteraard ook omdat Stichting Collectieve Israël Actie graag gevoel houdt bij de samenstelling van zijn achterban. Laatstgenoemde gegevens zijn niet verplicht.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens kan ook offline plaatsvinden tijdens een activiteit of evenement, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Van onze zakelijke partners worden uitsluitend de contactgegevens van de opgegeven contactpersonen binnen de organisatie vastgelegd. Naast uiteraard de financiële data en gegevens met betrekking tot de organisatie.

Beeldmateriaal
Op onze evenementen en tijdens reizen worden ter verslaglegging foto’s gemaakt voor de website en/of sociale media. Een deel van het beeldmateriaal blijft bewaard voor historische doeleinden. Beeldmateriaal, waarop personen identificeerbaar zijn, worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegeven in de zin van de AVG. Dit betekent dat Stichting Collectieve Israël Actie hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming dient te verkrijgen.

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden, vooraf door Stichting Collectieve Israël Actie, door middel van een toestemmingsformulier, uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het maken van eventuele beeldopnamen. Bij kinderen jonger dan 16 jaar, wordt deze uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd van het kind gevraagd.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting Collectieve Israël Actie mag uw gegevens, waaronder uw e-mailadres, niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking is vereist. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw e-mailadres wordt verwijderd, wanneer u aangeeft dat u de e-nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Uw privacy rechten
U kunt Stichting Collectieve Israël Actie vragen uw (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Collectieve Israël Actie verwerkt, dan kun u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten rectificeren of aan te vullen. U kunt in sommige gevallen vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken richten aan:
Stichting Collectieve Israël Actie
Postbus 7858
1008 AB Amsterdam

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Collectieve Israël Actie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u online invult tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Stichting Collectieve Israël Actie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Uw persoonsgegevens en derden
Stichting Collectieve Israël Actie zal uw gegevens nooit verkopen of ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven. Partijen die ons helpen, bijvoorbeeld bij de verzending van onze kwartaalmailing of het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Collectieve Israël Actie en onder onze verantwoordelijkheid. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen. Stichting Collectieve Israël Actie heeft verwerkingsovereenkomsten afgesloten met leveranciers van onze IT-systemen en externe verwerkers van uw gegevens.

Keurmerken
Stichting Collectieve Israël Actie heeft het CBF-keurmerk voor Goede doelen en draagt het ANBI-logo.

Vragen en klachten
Indien u nog vragen heeft over de privacyverklaring van Stichting Collectieve Israël Actie, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Heeft u het idee dat Stichting Collectieve Israël Actie niet in overeenstemming met privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard ook graag. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is op 28 januari 2019 voor het laatst gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.