Vandaag is het 229 oktober

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Schenken & Nalaten

Een eenmalige gift of een periodieke? Een Fonds op Naam? Uw nalatenschap, geheel of gedeeltelijk voor goede doelen in Israël bestemmen? Op deze pagina vindt u informatie over deze verschillende mogelijkheden.

Mogelijkheden

PERIODIEK SCHENKEN

Een periodieke schenking is een fiscaal aantrekkelijke manier om te doneren aan een goed doel. De ontvangende organisatie moet geregistreerd zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met een eenvoudig formulier legt u vast dat u voor een bepaalde periode – minimaal vijf jaar – een vast bedrag per jaar overmaakt aan de door u gekozen organisatie. U kunt zelf bepalen of u ieder jaar in één keer betaalt of, als u dat beter uitkomt, in termijnen. Als u uw gift (door middel van het genoemde formulier) vastlegt en ieder jaar het afgesproken bedrag overmaakt, spreken we van een periodieke schenking. Met deze vorm van schenken profiteert u van een optimaal belastingvoordeel.

Dat belastingvoordeel is mooi meegenomen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het jaarbedrag van uw periodieke schenking met dat belastingvoordeel te verhogen.

De twee belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn dus:
1. De overeenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst (het eerdergenoemde eenvoudige formulier) of in een notariële akte.

De onderhandse schenkingsovereenkomst is het eenvoudigst. U ontvangt van ons een formulier, per e-mail of per post. Het invullen van het formulier is niet moeilijk. Komt u er toch niet meteen uit, dan helpen wij graag. Het formulier is ook op de website van de Belastingdienst te vinden. U kunt de betalingen ieder jaar zelf overmaken óf ons machtigen om het toegezegde bedrag jaarlijks te incasseren, automatisch van uw rekening af te schrijven.

2. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

Wat zijn de voordelen van een periodieke schenking?
Voor u, als schenker, is het voordeel dat uw gift ieder jaar volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Voor Israëlactie is het voordeel dat we verzekerd zijn van uw steun voor een periode van minimaal vijf jaar.

FONDS OP NAAM

Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel (het hoofdfonds) met een gerichte opdracht. Denk daarbij aan jeugd, educatie of juist een heel ander thema waar u aan wilt bijdragen. U kunt een Fonds op Naam tijdens uw leven instellen of in uw testament opnemen dat dit na uw overlijden moet worden ingesteld.

Wat zijn de voordelen van een Fonds op Naam?
Voor u is het voordeel dat u zelf bepaalt aan welk goede doel uw geld besteed wordt. Dat doel moet overeenstemmen met het doel van het hoofdfonds, in ons geval Israëlactie. U kunt het Fonds op Naam voorzien van uw eigen naam, maar het kan ook vernoemd worden naar een dierbare. Israëlactie zorgt voor de organisatorische en administratieve zaken van het Fonds op Naam. Ook voor de besteding maakt het Fonds op Naam gebruik van onze kennis en ervaring. Zo wordt u ontzorgd, terwijl u zeker weet dat uw steun terechtkomt bij het thema cq de doelgroep of het project van uw keuze.

U kunt bij Israëlactie al vanaf 50.000 euro een Fonds op Naam instellen. Spreekt dit u aan? Neem dan contact op met Andrea de Roos, onze notarieel juriste, telefoon 020-6448429, e-mail [email protected]. Als geen ander kan zij u adviseren hoe u een Fonds op Naam helemaal naar uw wensen inricht.

Het is overigens mogelijk om via een periodieke schenking een bedrag in uw Fonds op Naam te storten. Voor Israëlactie zijn er twee voordelen. Met een Fonds op Naam levert u een grote bijdrage aan het realiseren van onze doelen. Bovendien zijn wij verzekerd van uw structurele steun aan onze organisatie.

NALATENSCHAP

Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u afwijken van de wettelijke bepalingen en zelf vastleggen wie uw nalatenschap ontvangt. U kunt in een testament ook geld aan Israëlactie nalaten. Dit kan via een legaat of een erfstelling. Een legaat betekent dat Israëlactie een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat Israëlactie (mede) erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt.

Wat is het voordeel van het opnemen van Israëlactie in uw testament?
Door Israëlactie op te nemen in uw testament steunt u na uw overlijden de inwoners van Israël door bij te dragen aan projecten die hun sociaaleconomische positie én hun welzijn bevorderen. Naast een legaat of erfstelling voor Israëlactie kunt u Israëlactie ook benoemen tot executeur (uitvoerder) van uw testament. Wij treden al járen op als professioneel executeur. Daartoe hebben we alle kennis in huis om uw nalatenschap praktisch (bijvoorbeeld ontruiming van uw woning) en financieel (bijvoorbeeld belastingaangifte) op vakkundige wijze af te wikkelen.

Wat is het voordeel van het benoemen van Israëlactie tot executeur?
Uw nalatenschap wordt op professionele wijze, met zorg en aandacht afgewikkeld door onze notarieel juriste die hier jarenlange ervaring in heeft.

Wat is het voordeel van een nalatenschap voor Israëlactie?
Door uw legaat of erfstelling is Israëlactie in staat om projecten te financieren die het leven van de inwoners van Israël verbeteren op sociaal en economisch gebied. Door het steunen van jeugddorpen krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Ouderen worden via woonprojecten als Amigour geholpen aan een veilig en warm thuis.

Andrea de Roos, onze notarieel juriste

Andrea de Roos zag het levenslicht in 1979, in Heemskerk. Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en is zowel civiel als notarieel jurist. Al 18 jaar is zij actief in het notariaat als kandidaat-notaris, gespecialiseerd in familierecht en estate/vermogens-planning. Sinds april 2021 is Andrea werkzaam bij Israëlactie met als belangrijkste taken het adviseren van donateurs op het gebied van schenken en nalaten, het optreden als executeur (uitvoerder van het testament) en het afwikkelen van nalatenschappen. Andrea is nauw betrokken bij de keuze van projecten die uit nalatenschappen gefinancierd worden. Daarnaast wordt zij via Keren Hayesod, de lokale partner van Israëlactie ter plaatse, op de hoogte gehouden van de uitvoering van projecten. Denkt u na over schenken en nalaten en hebt u vragen? U kunt altijd gebruik maken van Andrea’s expertise, zij geeft u graag advies.

Wilt u meer informatie over schenken en nalaten?

Bel direct of stuur een email.
We denken met u mee.

Diensten

Onze expertise stellen wij graag ter beschikking. U kunt bij Israëlactie terecht voor adviezen bij het opstellen van een testament, levenstestament of nalatenschap of over de voordeligste manier van schenken.

Testamentadvies
In een gesprek met Andrea de Roos krijgt u advies over het opstellen van uw testament. Uiteraard bepaalt u daarna zelf wat er precies in uw testament komt te staan. De volgende stap is een afspraak met de notaris om uw testament vast te leggen. De notaris stelt eerst een ontwerp van het testament op. Israëlactie kan de concept-akte meelezen, vragen beantwoorden en het concept eventueel van commentaar voorzien. We kunnen voor u optreden als vertrouwenspersoon en u begeleiden. Juridisch jargon is vaak ingewikkeld, wij leggen alles in begrijpelijke taal uit.

Aan Israëlactie betaalt u het uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Daarnaast betaalt u natuurlijk een honorarium aan de notaris. In plaats van het betalen van ons adviestarief is het ook mogelijk een (extra) donatie aan Israëlactie over te maken of een periodieke schenking te doen. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Zelfs een factuur voor een deel van het adviestarief in combinatie met een periodieke schenking of donatie behoort tot de mogelijkheden.

Israëlactie in uw levenstestament
Bent u op zoek naar een gevolmachtigde of een toezichthouder in uw levenstestament? Bij Israëlactie hebben we een controlecommissie die toezicht kan houden op de uitvoering van het werk door de gevolmachtigde. U betaalt voor deze werkzaamheden een jaarlijks vast tarief van 1.815 euro inclusief 21% BTW. Dit kunt u in één betaling, in tweeën of in vieren jaarlijks voldoen. Israëlactie treedt niet zelf als gevolmachtigde op. Wel kunnen we u in contact brengen met een professionele partij.

Israëlactie als executeur
Bij het optreden als executeur hanteert Israëlactie voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief van 150 euro inclusief 21% BTW. Uiteraard stellen wij een urenverantwoording op.

Louis Polack

Een rasechte Rotterdammer en een succesvol ondernemer, dat is Louis Polack (1941). Een deel van zijn geld besteedt hij graag aan projecten van Israëlactie. Ook een deel van zijn erfenis heeft hij voor Israëlactie bestemd.

Voor Israël, nu en later. Ik gun jongeren in Israël wat ik zelf ook heb gehad. Kansen om iets op te bouwen. Ik ben ooit begonnen als inkoper in de scheepsbouw en heb later een carrière opgebouwd als verkoopleider in de ovenbouw. Samen met een collega die ik bij mijn oude werkgever had ontmoet, ben ik voor mezelf begonnen. Een sprong in het diepe. Nu zijn we 39 jaar verder en een grote speler in vuurvaste ovenbouwbekledingen tot 1800 graden Celsius. Van een kleine vestiging in Rotterdam groeiden we uit tot een bedrijf met vestigingen in Europa en Azië. Officieel ben ik met pensioen, maar één keer per maand ben ik toch nog op het bedrijf. Ik kan nog niet helemaal zonder. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor de Joodse gemeenschap in Nederland.”

Oormerken
“Directe erfgenamen heb ik niet. Wel neven en nichten in Amerika, met hen gaat het gelukkig goed. Zij hebben geen extra geld nodig. Daarom heb ik Israëlactie in mijn testament opgenomen. Israëlactie regelt mijn nalatenschap en zorgt ervoor dat ik netjes word begraven. Mijn giften zijn geoormerkt. Met ‘mijn’ projecten richt ik me op kwetsbare jongeren en overlevenden van de Holocaust, twee groepen die in Israël helaas laag op de prioriteitenlijst staan, maar voor Israëlactie belangrijke doelgroepen vormen.”

Broodnodig
“Israël is een welvarend land, tegelijkertijd heerst er veel armoede. De kosten voor defensie zijn helaas hoog en andere posten komen in het gedrang. Niet alles in Israël gaat even goed. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Het aantal kansarme jongeren neemt toe, dat zijn er nu zo’n 475.000. Vijftig procent komt uit arme immigrantenfamilies. Een jeugddorp als Kiryat Ye’arim, vlakbij Jeruzalem, biedt een thuis voor ongeveer 120 risicojongeren. Een interdisciplinair team van professionals begeleidt de jongeren en leert ze eigenwaarde te ontwikkelen. Zo leggen ze een stabiele basis voor een goede toekomst en bieden ze kansen om een vakdiploma voortgezet onderwijs te halen. En dat werkt. Bijna negentig procent van deze kinderen vindt aansluiting op gewone scholen. Ze scoren hoger dan gemiddeld en gaan succesvol het leger in. Die militaire carrière is van groot belang voor hun kansen in de Israëlische maatschappij.”

Iedereen
“De projecten zijn toegankelijk voor alle inwoners van Israël: Joden, Palestijnen en anderen. Dat vind ik belangrijk, diversiteit is mooi. Ik ben een groot liefhebber van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam. Dat wil mensen en gemeenschappen zichtbaar maken door middel van kunst, cultuur en persoonlijke verhalen. In een maatschappij moet plaats zijn voor iedereen. In Rotterdam, in Nederland en in Israël. Als ondernemer met vestigingen in landen in en buiten Europa heb ik die diversiteit, die verschillende culturen leren waarderen. Alle collega’s in die landen hebben bijgedragen aan ons bedrijfssucces. Dat ze in Portugal bijvoorbeeld wat rustiger aan doen, deed daar geen afbreuk aan. Azië is helemaal een andere wereld. Maar samen doen we het uitstekend.

Ik ben een tevreden en gelukkig mens en ik draag graag mijn steentje bij aan het geluk van anderen. Door mijn erfenis deels voor Israëlactie te bestemmen, zorg ik voor een duurzame bijdrage aan belangrijke projecten in Israël. Een bijdrage die zelfs na mijn afscheid van deze wereld doorgaat. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen realiseren.”


Abby Israëls

Ik heb het volste vertrouwen in Israëlactie. Ik weet dat mijn geld naar een goed doel gaat. Naar welk project precies, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Kies maar wat moois, zou ik zeggen.

“Het gaat in Israël economisch weliswaar goed, maar toch zijn er veel mensen die in armoede leven. Vooral mensen afkomstig uit oriëntaalse landen. Ik weet dat Israëlactie-projecten ‘inclusief’ zijn, ik bedoel dat ze ten goede komen aan alle bevolkingsgroepen in Israël. Dat vind ik belangrijk, net als de wetenschap dat het projecten zijn binnen de groene lijn. Het idee dat Israëlactie, samen met Keren Hayesod, de projecten kiest, is geruststellend. Ik heb wel eens mijn bedenkingen bij de Israëlische politiek, vooral ten aanzien van de bezette gebieden en ontwikkelingen als het ondermijnen van de rechterlijke macht, maar dat doet niets af aan mijn band met het land.”

Israël is voor Abby Israëls een vanzelfsprekend onderdeel van zijn Joodse identiteit. Tijdens Pesach of andere Joodse feestdagen is hij er vaak te vinden. “Matzes eten in een hotel in Israël is beter dan in een bedrijfskantine.” Vaak eet hij met vrienden. Oude vrienden uit zijn Bne Akiwa-tijd die in de jaren zeventig op alija gingen, de stap maakten om naar Israël te emigreren. Op alija gaan is er voor hem nooit van gekomen. Niet dat hij er nooit aan heeft gedacht. “Er is altijd een gevoel van gemis, Joods leven in Israël is makkelijker. Maar ik heb mijn bezigheden hier. Ik ben alleen, dan is Nederland toch weer makkelijker.” Uiteindelijk voelt hij zich in Nederland goed thuis. Antisemitisme heeft hij zelden ondervonden. Joods leven in seculier Nederland bevalt hem nog steeds goed.

Abby Israëls groeide op in Den Bosch in een orthodox-Joods gezin, kreeg Hebreeuwse les van zijn vader, een reizend leraar jodendom, en kon eerder Hebreeuws lezen dan Nederlands. Al jong was hij actief in de synagoge in Den Bosch, ook nog toen hij al lang en breed in Amsterdam woonde. In de Dintelstraat, op loopafstand van Rosj Pina, toen nog gevestigd aan de Van Ostadestraat. “Vanaf het dak kon ik tijdens Soekot meerdere loofhutten in de tuinen zien staan.” Na Maimonides volgde een studie wiskunde aan de UvA met als specialisatie statistiek. Via zijn docent, professor Hemelrijk (de oud-verzetsman), kreeg hij een baan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek waar hij 39 jaar werkte. Inmiddels is hij met pensioen en volop actief in de Joodse gemeenschap. Al jaren is hij voorzitter van de Gerard Dousjoel in de Amsterdamse Pijp, daarnaast werkt hij één dag per week als vrijwilliger in het Joods Museum. Die combinatie, zijn inzet voor de Nederlands-Joodse gemeenschap én bijdragen aan een beter leven voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Israël, dat is Abby Israëls ten voeten uit.


Lilith Ebbinge Wubben-van Praag

Op 19 juli 2019 overleed, 93 jaar oud, mevrouw Lilith Ebbinge Wubben–van Praag. Een deel van haar nalatenschap aan Israëlactie had zij bestemd voor ouderenzorg. Wij konden het nieuwe Amigourhuis in Be’er Sheva dan ook verblijden met een mooi bedrag.

Een dame met pit, zo kunnen we Lilith van Praag wel omschrijven. Ze woonde in Schiedam, waar ze al vanaf haar 11e het gymnasium bezocht. Toen in 1940 de oorlog uitbrak, was zij 14 jaar. Vanwege de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers mocht ze in 1941 niet langer naar het gymnasium en werd ze overgeplaatst naar een school met uitsluitend Joodse leerlingen in Rotterdam.

Toen de Duitsers begin 1942 voor Joden het dragen van een gele ster verplicht stelden, kreeg haar vader, Marius van Praag, de opdracht die sterren te verspreiden. Hij vond deze klus verschrikkelijk en dus besloot Lilith, zo jong als ze was, haar vader te helpen.

November 1942 werd Marius van Praag van huis gehaald en naar Westerbork gebracht. Een paar dagen later werd ook de rest van het gezin opgehaald. Ze belandden in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Doordat de familie behoorde tot de Barneveldgroep – een lijst met Joden die vanwege hun verdiensten lange tijd van transport naar en Arbeidseinsatz in Duitsland werden vrijgesteld – werden zij al na twee dagen vrijgelaten. Lilith ging vervolgens naar het kantoor van de Gestapo in de Euterpestraat en eiste de vrijlating van haar vader uit Westerbork. Zo geschiedde. Het gezin werd herenigd en vertrok naar kasteel De Schaffelaar in Barneveld, waar een deel van de Joden van de Barneveldgroep verbleef, volledig afgesloten van de buitenwereld. September 1943 kwam er een eind aan dit privilege: Kasteel De Schaffelaar werd ontruimd, de daar verblijvende Joden werden overgebracht naar Westerbork.

September 1944 volgde deportatie naar concentratiekamp Theresienstadt, waar het gezin Van Praag 7 mei 1945 door de Russen werd bevrijd. Lilith vertelde later dat de Russen haar mondjesmaat te eten gaven, om te voorkomen dat ze – na zo lang hongerlijden – door teveel te eten zou overlijden.

In 1946/’47 verblijft Lilith van Praag in Sète, Zuid-Frankrijk. Ze helpt mee om tweehonderd ‘displaced persons’ voor te bereiden op hun vertrek naar Palestina en besluit daarna zelf ook naar het Beloofde Land te gaan. Het schip waarmee ze naar Palestina voer, werd onderschept door de Engelsen. Zo kwam zij op Cyprus terecht, waar zij werkte als verpleegster. Oktober 1947 lukt het haar alsnog per schip Palestina te bereiken. Ook hier wilde ze als verpleegster aan de slag, maar ze kreeg pleuritis. Haar ouders stuurden geld voor een ticket naar huis. Ze bleef uiteindelijk in Nederland en trouwde hier met de jurist Jan Anton Ebbinge Wubben.

Het leven van Lilith Ebbinge Wubben-van Praag is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Haar liefde voor Israël was altijd sterk aanwezig. Via haar nalatenschap levert ze ook na haar overlijden een belangrijke bijdrage aan haar ‘Beloofde Land’. 

Wilt u meer informatie over schenken en nalaten?

Bel direct of stuur een email.
We denken met u mee.

Projecten

Door middel van fondsenwerving voor zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde projecten helpen wij bij het realiseren van een noodzakelijk en toekomstbestendig verschil in het leven van inwoners van Israël.

De Stichting Collectieve Israel Actie werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Wij helpen kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving.